Vzdělávací programy

Naše programy využívají zážitku a spolupráce ve třídě. Rozvíjejí schopnost studentů a studentek formulovat vlastní názory, přemýšlet v globálních souvislostech a tříbit si postoje a schopnost empatie a solidarity s druhými. Pomáhají naplnit průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.

>> programy@nazemi.cz