Podporujeme pedagogy

Jsme přesvědčeni, že pro vytváření udržitelné budoucnosti naplňující potřeby všech potřebujeme naše představy o vzdělávání i vzdělávací systém radikálně změnit.

Společně se vzdělavateli a vzdělavatelkami hledáme cesty, jak smysluplně učit a vzdělávat se v rámci limitů současné školy nebo ve svobodnějším prostředí neformálního vzdělávání.


Co děláme

Semináře a kurzy

Na našich dlouhodobých kurzech i kratších seminářích rozvíjíme dovednosti kritického myšlení, vedení diskuzí a reflexí, práci s komplexními a kontroverzními tématy, zaměřujeme se také na smysluplnou podobu hodnocení. Semináře připravujeme i na zakázku.

Metodické materiály

Vytváříme metodické materiály k volnému použití i na zakázku.

Vzdělávací programy

Realizujeme semináře a vzdělávací programy o globálních tématech pro školní třídy i neformální skupiny.

Výstavy

Poskytujeme interaktivní a plakátové výstavy pro rozšíření výuky či pro informování široké veřejnosti.

FUTUROPOLIS: Nové vzdělávací metody a přístupy

Ve spolupráci s ostatními týmy z NaZemi rozvíjíme a testujeme nové vzdělávací metody a přístupy.

Platformy, síťe a spolupráce

Zapojujeme se v rámci platforem do diskuzí o aktuálních otázkách vzdělávání a výchovy, snažíme o budování sítě kritických vzdělavatelů a vzdělavatelek, kteří společně s námi budou přispívat k transformaci vzdělávání, podporujeme sborovny v diskuzích o změně.


Napište nám

Pokud máte chuť s námi spolupracovat, napište nám!

>> vzdelavani@nazemi.cz

 


Naše témata

Kritické myšlení

Kritické myšlení a otevřenou mysl vnímáme jako jednu ze zásadních kompetencí globálního občanství. Náš přístup propojuje program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, nerovnost, vzdělání, předsudky, práce, občanská odpovědnost). V kurzech Kritické myšlení a globální témata hledáme cesty, jak smysluplně učit, rozvíjet kritické myšlení, dovednosti potřebné k vedení diskuze a informovanému rozhodování.

Naše kurzy kritického myšlení.

Globální vzdělávání

Globální vzdělávání se prolíná naší vzdělávací činností. Vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Přispívá tak k tomu, abychom dokázali nacházet způsoby jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Vycházíme z předpokladu, že lidé, místa, ekonomiky a životní prostředí jsou v rámci naší planety propojené a vzájemně závislé. Globální vzdělávání nám pomáhá orientovat se ve světě, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svůj vliv a roli v něm. Usiluje o větší sociální spravedlnost a udržitelnost ve světě. Podstatu globálního vzdělávání jsme shrnuli v Kompetencích globálního občanství.

Klimatické vzdělávání

Klimatické vzdělávání má pomoci k porozumění přírodním i společenským příčinám klimatické změny a jejím možným důsledkům na místní, národní a globální úrovni. Má vést lidi k akci a celkové transformaci společnosti.

Klimatické vzdělávání je mezioborové a zahrnuje poznatky nejenom přírodních věd, ale také z oblastí pedagogiky, psychologie, ekonomiky, politiky, etiky a podobně. uplatňuje aktivní formy a metody učení podporující kritické myšlení, informační a mediální gramotnost, demokratické hodnoty, občanskou angažovanost, naději, orientaci na řešení a budoucnost.

Transformativní vzdělávání

Transformativní vzdělávání je předpokladem pro rozsáhlé změny systémů i vztahů mezi lidmi a planetou, jež se v současné chvíli nacházejí v mnohočetné krizi.

Formativní hodnocení

Hodnocení považujeme za mocný nástroj pro zkvalitnění vzdělávacího procesu a změnu vztahů, kterou bychom si přáli vidět zejména ve školním prostředí. Proto se jeho podpoře věnujeme skrze tříletý projekt a také realizací vlastních seminářů. V čem tkví hlavní principy formativního hodnocení? Podporuje v dalším učení, pomáhá udržovat motivaci a přebírat za svůj pokrok odpovědnost. Je formulováno popisným jazykem, vztahuje se k předem stanoveným kritériím a jasně sděluje, co učící zvládá a do jaké míry. Tím umožňuje plánování dalšího učení.

Nakládání s konflikty

Ke konfliktům přistupujeme jako k přirozené součásti našeho života a příležitosti pro společné a vzájemné učení všech zapojených stran. Zajímají nás konflikty na úrovni osobní, společenské i globální, hledáme spojitosti těchto úrovní, a také příčiny a důsledky destruktivních fázi konfliktů. Inspirací a východiskem je nám přístup nenásilné komunikace (NVC), koncept a metody restorativní spravedlnosti. Snažíme se tak budovat zdravé a silné vztahy mezi lidmi. Tento přístup ke konfliktům jde často proti zažitým normám a automatickým reakcím, vnímáme jeho obtížné začleňování do vlastního chování a jsme si vědomi nedostatečné podpory ze strany vzdělávacího systému. V reakci na to nabízíme seminář Nakládání s konflikty jako příležitost k posilování demokratických hodnot.

Více o našich komplexních vzdělávacích programech.

 


Kdo jsme

Eliška Hanzlová

V NaZemi působím jako konzultantka a metodická podpora učitelů, učím kurzy Kritické myšlení a globální témata a podporuji učitele, zapojené do projektu Futuropolis, ve zkoumání kritické pedagogiky.

Vzdělávání jsem se nejdříve začala věnovat na kurzech pro vedoucí skautských oddílů v Junáku. Otázky z praxe mě dovedly k hledání odpovědí při studiu navazujícího oboru Učitelství estetické výchovy na FF MU. Od roku 2013 jsem spolupracovala s NaZemi na metodickém kurzu pro vedoucí skautských oddílů a skautské lektory věnující se globálnímu vzdělávání. Od roku 2015 do roku 2019 jsem učila na střední pedagogické škole metodiku výtvarné a dramatické výchovy a ZSV. Ve vzdělávání mě zajímá smysluplnost, tvořivost a optika budoucnosti, věnuji se stále vzdělávání skautských lektorů.

Kristýna Hrubanová

V NaZemi vedu kurzy Kritické myšlení a globální témata, semináře zaměřené na podporu formativního hodnocení, vedení diskuzí a práci s kontroverzními tématy. Podílela jsem se na pilotování přístupu Global Storylines a zaškolování pedagogů a pedagožek do práce s touto metodou. Věnuji se také facilitaci skupinových procesů, mám zkušenosti s vedením strategických plánování pro školy a neziskové organizace. Na Pedagogické fakultě MU vyučuji předmět Globální rozvojové vzdělávání v přípravě pedagoga.

V NaZemi působím od roku 2010,  spoluvytvářela jsem metodické příručky Global Issues in the ELT Classroom, La Ngonpo, PodObal, Buzola, Lidé v pohybu a portfolio Moje cesta ke světu. Zajímám o demokratické přístupy ke vzdělávání, nenásilnou komunikaci a podporu participativních skupinových procesů. Moje úvahy o vzdělávání občasně ventiluji skrz blogové příspěvky na EDUin.cz.

Eva Malířová

V NaZemi se věnuji rozvoji globálního vzdělávání a facilitaci skupinových procesů v organizacích a školách. Jako lektorka a metodička jsem působila v řadě vzdělávacích českých i mezinárodních projektů (Svět v nákupním košíku, Global Storylines, Skauti na Zemi, CIVIS – zaostřeno na občanské kompetence, Konflikty). Momentálně žiju projektem Futuropolis: škola emancipace, který prozkoumává možnosti kritické pedagogiky na školách. Vedu akreditované roční kurzy Kritické myšlení a globální témata pro pedagogy a další, např. Kontroverzní témata ve výuce, Vedení diskuzí. Spoluvytvářela jsem řadu sbírek interaktivních programů pro výuku s globálním rozměrem.

Vystudovala jsem žurnalistiku a český jazyk na FSS MU v Brně, hispanistiku na FF MU a v roce 2007 si doplnila pedagogické minimum. Mé další vzdělávání vedlo řadou kurzů a výcviků sebezkušenostních, koučovacích, mediačních a facilitačních.

Anna Hubáčková

V NaZemi působím jako lektorka globálního vzdělávání především pro středoškolské studentstvo. Také se podílím na lektorování kurzů pro vzdělavatele a vzdělavatelky – Kritické myšlení a globální témata či Vedení reflexí. Spoluutvářím Generaci symbiocén – roční vzdělávací program pro mladé lidi, kde v praxi zkoušíme aplikovat přístup transformativního vzdělávání.

Vystudovala jsem bakalářskou psychologii na FSS a pedagogiku na FF MU. 

S NaZemi spolupracuji od roku 2017, kdy jsem se jako začínající lektorka podílela na projektu Skauti na Zemi, který NaZemi realizovalo ve spolupráci s Junákem. Jeho hlavním záměrem bylo podpořit globální vzdělávání ve skautské výchově. Absolvovala jsem kurz Kritické myšlení a globální témata (80 hod) a roční cyklus globálního vzdělávání GLEN, jehož součástí pro mne byla tříměsíční stáž v komunitní škole v Myanmaru.