Podporujeme pedagogy

Jsme přesvědčeni, že pro vytváření udržitelné budoucnosti naplňující potřeby všech potřebujeme naše představy o vzdělávání i vzdělávací systém radikálně změnit.

Společně se vzdělavateli a vzdělavatelkami hledáme cesty, jak smysluplně učit a vzdělávat se v rámci limitů současné školy nebo ve svobodnějším prostředí neformálního vzdělávání.


Co děláme

Semináře a kurzy

Na našich dlouhodobých kurzech i kratších seminářích rozvíjíme dovednosti kritického myšlení, vedení diskuzí a reflexí, práci s komplexními a kontroverzními tématy, zaměřujeme se také na smysluplnou podobu hodnocení. Semináře připravujeme i na zakázku.

Metodické materiály

Vytváříme metodické materiály k volnému použití i na zakázku.

Vzdělávací programy

Realizujeme semináře a vzdělávací programy o globálních tématech pro školní třídy i neformální skupiny.

Výstavy

Poskytujeme interaktivní a plakátové výstavy pro rozšíření výuky či pro informování široké veřejnosti.

FUTUROPOLIS: Nové vzdělávací metody a přístupy

Ve spolupráci s ostatními týmy z NaZemi rozvíjíme a testujeme nové vzdělávací metody a přístupy.

Platformy, síťe a spolupráce

Zapojujeme se v rámci platforem do diskuzí o aktuálních otázkách vzdělávání a výchovy, snažíme o budování sítě kritických vzdělavatelů a vzdělavatelek, kteří společně s námi budou přispívat k transformaci vzdělávání, podporujeme sborovny v diskuzích o změně.


Napište nám

Pokud máte chuť s námi spolupracovat, napište nám!

>> vzdelavani@nazemi.cz

 


Naše témata

Kritické myšlení

Kritické myšlení a otevřenou mysl vnímáme jako jednu ze zásadních kompetencí globálního občanství. Náš přístup propojuje program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, nerovnost, vzdělání, předsudky, práce, občanská odpovědnost). V kurzech Kritické myšlení a globální témata hledáme cesty, jak smysluplně učit, rozvíjet kritické myšlení, dovednosti potřebné k vedení diskuze a informovanému rozhodování.

Naše kurzy kritického myšlení.

Globální vzdělávání

Globální vzdělávání se prolíná naší vzdělávací činností. Vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Přispívá tak k tomu, abychom dokázali nacházet způsoby jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Vycházíme z předpokladu, že lidé, místa, ekonomiky a životní prostředí jsou v rámci naší planety propojené a vzájemně závislé. Globální vzdělávání nám pomáhá orientovat se ve světě, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svůj vliv a roli v něm. Usiluje o větší sociální spravedlnost a udržitelnost ve světě. Podstatu globálního vzdělávání jsme shrnuli v Kompetencích globálního občanství.

Klimatické vzdělávání

Klimatické vzdělávání má pomoci k porozumění přírodním i společenským příčinám klimatické změny a jejím možným důsledkům na místní, národní a globální úrovni. Má vést lidi k akci a celkové transformaci společnosti.

Klimatické vzdělávání je mezioborové a zahrnuje poznatky nejenom přírodních věd, ale také z oblastí pedagogiky, psychologie, ekonomiky, politiky, etiky a podobně. uplatňuje aktivní formy a metody učení podporující kritické myšlení, informační a mediální gramotnost, demokratické hodnoty, občanskou angažovanost, naději, orientaci na řešení a budoucnost.

Transformativní vzdělávání

Transformativní vzdělávání je předpokladem pro rozsáhlé změny systémů i vztahů mezi lidmi a planetou, jež se v současné chvíli nacházejí v mnohočetné krizi.

Formativní hodnocení

Hodnocení považujeme za mocný nástroj pro zkvalitnění vzdělávacího procesu a změnu vztahů, kterou bychom si přáli vidět zejména ve školním prostředí. Proto se jeho podpoře věnujeme skrze tříletý projekt a také realizací vlastních seminářů. V čem tkví hlavní principy formativního hodnocení? Podporuje v dalším učení, pomáhá udržovat motivaci a přebírat za svůj pokrok odpovědnost. Je formulováno popisným jazykem, vztahuje se k předem stanoveným kritériím a jasně sděluje, co učící zvládá a do jaké míry. Tím umožňuje plánování dalšího učení.

Nakládání s konflikty

Ke konfliktům přistupujeme jako k přirozené součásti našeho života a příležitosti pro společné a vzájemné učení všech zapojených stran. Zajímají nás konflikty na úrovni osobní, společenské i globální, hledáme spojitosti těchto úrovní, a také příčiny a důsledky destruktivních fázi konfliktů. Inspirací a východiskem je nám přístup nenásilné komunikace (NVC), koncept a metody restorativní spravedlnosti. Snažíme se tak budovat zdravé a silné vztahy mezi lidmi. Tento přístup ke konfliktům jde často proti zažitým normám a automatickým reakcím, vnímáme jeho obtížné začleňování do vlastního chování a jsme si vědomi nedostatečné podpory ze strany vzdělávacího systému. V reakci na to nabízíme seminář Nakládání s konflikty jako příležitost k posilování demokratických hodnot.

Více o našich komplexních vzdělávacích programech.

 


Kdo jsme

Eliška Hanzlová

V NaZemi působím jako konzultantka a metodická podpora učitelů, učím kurzy Kritické myšlení a globální témata a podporuji učitele, zapojené do projektu Futuropolis, ve zkoumání kritické pedagogiky.

Vzdělávání jsem se nejdříve začala věnovat na kurzech pro vedoucí skautských oddílů v Junáku. Otázky z praxe mě dovedly k hledání odpovědí při studiu navazujícího oboru Učitelství estetické výchovy na FF MU. Od roku 2013 jsem spolupracovala s NaZemi na metodickém kurzu pro vedoucí skautských oddílů a skautské lektory věnující se globálnímu vzdělávání. Od roku 2015 do roku 2019 jsem učila na střední pedagogické škole metodiku výtvarné a dramatické výchovy a ZSV. Ve vzdělávání mě zajímá smysluplnost, tvořivost a optika budoucnosti, věnuji se stále vzdělávání skautských lektorů.

Kristýna Hrubanová

V NaZemi vedu kurzy Kritické myšlení a globální témata, semináře zaměřené na podporu formativního hodnocení, vedení diskuzí a práci s kontroverzními tématy. Podílela jsem se na pilotování přístupu Global Storylines a zaškolování pedagogů a pedagožek do práce s touto metodou. Věnuji se také facilitaci skupinových procesů, mám zkušenosti s vedením strategických plánování pro školy a neziskové organizace. Na Pedagogické fakultě MU vyučuji předmět Globální rozvojové vzdělávání v přípravě pedagoga.

V NaZemi působím od roku 2010,  spoluvytvářela jsem metodické příručky Global Issues in the ELT Classroom, La Ngonpo, PodObal, Buzola, Lidé v pohybu a portfolio Moje cesta ke světu. Zajímám o demokratické přístupy ke vzdělávání, nenásilnou komunikaci a podporu participativních skupinových procesů. Moje úvahy o vzdělávání občasně ventiluji skrz blogové příspěvky na EDUin.cz.

Anna Hubáčková

V NaZemi působím jako lektorka globálního vzdělávání především pro středoškolské studentstvo. Také se podílím na lektorování kurzů pro vzdělavatele a vzdělavatelky – Kritické myšlení a globální témata či Vedení reflexí. Spoluutvářím Generaci symbiocén – roční vzdělávací program pro mladé lidi, kde v praxi zkoušíme aplikovat přístup transformativního vzdělávání.

Vystudovala jsem bakalářskou psychologii na FSS a pedagogiku na FF MU. 

S NaZemi spolupracuji od roku 2017, kdy jsem se jako začínající lektorka podílela na projektu Skauti na Zemi, který NaZemi realizovalo ve spolupráci s Junákem. Jeho hlavním záměrem bylo podpořit globální vzdělávání ve skautské výchově. Absolvovala jsem kurz Kritické myšlení a globální témata (80 hod) a roční cyklus globálního vzdělávání GLEN, jehož součástí pro mne byla tříměsíční stáž v komunitní škole v Myanmaru.

Martina Holková

V NaZemi působím od roku 2006, a věnuji se zde především podpoře vyučujících v oblasti globálního vzdělávání. Podílela jsme se se mj. na tvorbě e-learningového kurzu a různých metodik pro učitele o globálních tématech. Vedu kurzy na Pedagogické fakultě MU a v roce 2023 působila jako mentorka provázejících učitelů gymnázií. Aktuálně se zaměřuje na téma rozvoje měkkých dovedností ve výuce. Od roku 2019 do 2023  jsem působila na 2. stupni ZŠ.

Eva Malířová

V NaZemi se věnuji rozvoji globálního vzdělávání a facilitaci skupinových procesů v organizacích a školách. Jako lektorka a metodička jsem působila v řadě vzdělávacích českých i mezinárodních projektů (Svět v nákupním košíku, Global Storylines, Skauti na Zemi, CIVIS – zaostřeno na občanské kompetence, Konflikty). Momentálně žiju projektem Futuropolis: škola emancipace, který prozkoumává možnosti kritické pedagogiky na školách. Vedu akreditované roční kurzy Kritické myšlení a globální témata pro pedagogy a další, např. Kontroverzní témata ve výuce, Vedení diskuzí. Spoluvytvářela jsem řadu sbírek interaktivních programů pro výuku s globálním rozměrem.

Vystudovala jsem žurnalistiku a český jazyk na FSS MU v Brně, hispanistiku na FF MU a v roce 2007 si doplnila pedagogické minimum. Mé další vzdělávání vedlo řadou kurzů a výcviků sebezkušenostních, koučovacích, mediačních a facilitačních.