Systémové myšlení

Našim přáním a vizí je propojovat vzdělávání více se svým okolím, které kriticky zkoumáme a snažíme se mu porozumět.

Programy systémového myšlení

Programy, které nabízíme, posilují to, čemu můžeme říkat environmentální nebo systémová citlivost. Taková citlivost nám umožňuje:

 • zvyšovat všímavost ke vztahům, propojením a tomu, co nazýváme systémy,
 • vidět celistvější obraz toho, co zkoumáme (vidět les místo stromů),
 • posilovat vlastní vztah s přírodou a okolím kolem nás,
 • sledovat dopady naší společnosti na okolní život a hledat řešení, která by reagovala na skutečné příčiny problémů,
 • schopnost představit si společnost, která je spravedlivější, férovější a vede k naplnění potřeb všech,
 • posilovat naši pozornost vůči sobě i svému okolí, hledat klid a trpělivost i tehdy, když zkoumáme náročná témata.

Přejeme si, aby těchto šest metodických programů bylo podporou vyučujícím, pro které je udržení kvalitního života a s ním nutně i přírody prioritou.

Ke stažení

Zkoumání systémů kolem nás

Vstup do tajů systémového myšlení. V programu se učíme vidět své okolí (školu, okolní les, školní třídu, potrubí aj.) jako systém. Z čeho se takový systém skládá, na základě čeho funguje, co umožňuje jeho pohyb a život? Během zkoumání svého nejbližšího okolí studující zkoumají, jak systémy kolem nich fungují a jaký přináší užitek či negativní dopad.

Pozorné vnímání a vnímání pozornosti

Program posiluje vnímavost k okolí a s tím i vlastní pozornost. Vnímavost se učíme posílit čtením naší nejbližší krajiny a toho, jak působí na naše smysly. V programu rozebíráme, jaké pozitivní a negativní dopady na nás má naše okolí a komu takto nastavené prostředí prospívá a komu ne. V programu přemýšlí studující nad tím, jak jinak by jejich okolí mohlo vypadat, aby se v něm cítili dobře.

Příroda jako zdroj

Reflexe osobního i společenského nastavení vztahu k přírodě, přírodnímu společenství, divočině a ekosystémům. V tomto vztahu zkoumáme, jak k přírodě přistupujeme jako ke zdroji, který vyčerpáváme až za únosnou hranici přírodních limitů. Snahou není nedémonizovat současné společenské nastavení, spíše porozumět tomu, jak jsme se do této chvíle dostali. Program dodává informace o současném překračování planetárních limitů a hranic a hledá vhodné cesty ke změně.

Gaia Walk

Procházka historií Země, která představuje planetu Zemi a život na ní, jako vzájemně propojený superorganismus, který je schopný utvářet sám podmínky pro své přežití (koncept planety Gaia). V Gaia Walk se vydáváme na dlouhou procházku historií vzniku Země, která nám ukazuje, jak život na planetě vznikal, co dělal pro to, aby sám sebe zachoval, a jakou úlohu v tomto příběhu života sehráváme my.

Obraz vztahu člověka a přírody v poezii

Poezie je pradávným způsob, jak vyjádřit svoje místo v rámci světa, svůj vděk za okolí. V programu skrze prožívání i analýzu vybraných básní zcitlivujeme vlastní smysly pro vztah s přírodou a na konci vedeme i vyjádření vlastních pocitů skrze básně.

Budoucnost vztahu k přírodě

Program, který posiluje naši (často nepodpořenou) schopnost imaginace a představivosti. Zkoumání možných, chtěných a nechtěných scénářů budoucnosti ve vztahu ke změně klimatu. Program podporuje studující k formulování světa a vztahu k přírodě, který si přejí.

 


Práce s programy

Programy můžete využít jako jednotlivé úžeji zaměřené metodiky, je ale také možné s programy pracovat jako s provázanými, kdy jeden navazuje na druhý. Postupně tak můžete vytvořit programovou linii, která umožňuje studujícím porozumět jejich nejbližšímu okolí a životu kolem nich a pojmenovat problémy, které je pálí (Zkoumání systémů kolem nás, Pozorné vnímání a vnímání pozornosti). Skrze další práci prohlubovat porozumění problému (Příroda jako zdroj) či zvyšovat vlastní citlivost na svět a život kolem nás (Gaia Walk, Obraz vztahu člověka a přírody v poezii). Metodická linka vede k emancipaci, hledání dalších kroků a formulování budoucností, které si přejeme (Budoucnost vztahu k přírodě).

Podobně jako jiné programy v NaZemi i tento stavíme tak, aby posiloval kritické myšlení a vedl k občanství, které reflektuje společenskou nespravedlnost (v tomto kontextu nespravedlnost k těm, jejichž hlas není slyšet, např. příroda sama), a aby vedl k formulování zájmů a vizí studujících, a tím posílil jejich společenskou odolnost i naději v současné době.

>> programy@nazemi.cz

Ojednávky programů systémového myšlení pro vaše třídy či skupiny.
Více informací o programech systémového myšlení.

 


Více o systémech, systémovém myšlení a jak jej posílit

Pokud máte chuť se pustit do následujícího čtení, pravděpodobně vás více táhne otázka, co systémové myšlení je a jak s ním pracovat? Jak může vypadat vzdělávání v systémovém myšlení?

Ve vzdělávacím prostředí se o systémech a systémovém myšlení začíná mluvit až v posledních letech. Pokud má být vzdělávání místem a procesem, kde společně přemýšlíme o tom, jak reagovat na mnohočetné společenské a přírodní krize, potřebujeme se učit hledat hlubší příčiny současných problémů, chápat jejich komplexnost a hledat řešení, která nejsou jen povrchní (tedy neřeší pouze symptomy).

Test: Téma pro systémové myšlení

Je možné, že chcete ve třídě otevřít některé z témat, které by mohlo být tím pravým pro systémové myšlení. Vyzkoušejte, zda by téma prošlo tímto check-listem:

 • Je problém komplexní a různě propletený (není to to samé, jako náročný)?
  • Pokud ano, je to fajn problém pro systémové myšlení.
 • Nabízí se více potenciálních řešení?
  • Pokud ano, je to fajn problém pro systémové myšlení.
 • Vidí studující problém jako relevantní a důležitý?
  • Pokud ano, je to fajn problém pro systémové myšlení.
 • Pokud si můžete řešení problému vyhledat na internetu nebo přenechat plně některému z jazykových modelů umělé inteligence,
  • pak to NENÍ problém pro systémové myšlení.

zdroj: Design Pack Systems Thinking, el.

 

Systémové myšlení & NaZemi

Pokud chcete více proniknout do systémového myšlení, přihlaste se ke vzdělávacímu newsletteru NaZemi, budeme vás informovat ve chvíli, kdy otevřeme některý ze seminářů systémového myšlení:

>> Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky

 

Vstup do systémového myšlení nabízí první z programů Zkoumání systémů kolem nás, který si můžete zkusit na sobě nebo se svými blízkými. Program a v něm přiložené informační texty vám pomohou porozumět tomu, co si pod slovem systém představit.

Futuropolis: škola emancipace

Společně s Institutem úzkosti jsme vytvářeli pedagogickou metodu i přístup, který by studujícím i vyučujícím pomáhal obsah vzdělávání zaměřovat na aktuální témata studujících a na aktuální společenské problémy (změna klimatu, společenské nerovnosti, vzdělávání, gender, duševní zdraví…). Ve Futuropolis používáme přístupy systémového myšlení zejména proto, abychom byli schopni vidět sami sebe jako součástí problémů i řešení a hledat smysluplné kroky k jejich proměnám tak, aby se řešily příčiny problémů a nikoli jen projevy. Z metod systémového myšlení doporučujeme:

 

Systémové myšlení jinde, aneb doporučujeme:

Odvaha nerůst

Metodiku vytvořila organizace Re-set, platforma pro sociálně-ekologickou transformaci. Nabízené programy se věnují myšlenkám ekonomického růstu, jejich kritice a možné perspektivě nerůstu jako radikální alternativě.

The Waters Center for Systems Thinking 

Waters Center nabízí vzdělávání v systémovém myšlení, a to i skrze e-learningové kurzy zdarma. V těchto kurzech se potkáte zejména s koncepty a nástroji, které pomáhají vizualizovat dění v systémech a popisovat systémovou dynamiku. Obohaceni tak budete o pojmy jako zpětnovazební smyčky, balanční a posilující zpětné vazby, zásoby a toky v systému, mentální modely aj. Celý e-learning je v angličtině.

The Donella Meadows Project

Donella Meadows byla průkopnicí systémového myšlení a stála za konceptem Mezí růstu (Limits of Growth), který pojmenovával přirozené limity společenského růstu už v 70. letech. Je autorkou mnoha konceptů pomáhajících porozumět vnitřní dynamice systémů. Zároveň je Donella Meadows svým jazykem přístupná, využívá hravých obrazů, poezie. Doporučujeme zejména texty k pákovým bodům (leverage points) a text o tanci se systémy (dancing with the system).

The Systems Thinker

Stránka je pro nás zdrojem textů systémových myslitelů. Ačkoli se na stránce už několik let nové články neobjevují, skýtá materiály, které jsou více než dostatečné pro porozumění systémovým dynamikám a jejich aplikaci v každodenním životě. Přečíst si tak můžete o aplikaci systémového myšlení na problémy při vedení organizací, v mezilidských i společenských konfliktech, environmentálních problémech, pedagogice, vědeckém výzkumu aj. Autorky a autoři, které nejčastěji čteme, a kterým jsme za myšlenky vděčni: Peter Senge, Donella Meadows, Joanna Macy, David Stroh, Adam Kahane aj.

Přejeme, ať vám čtení a studium dodá zdrojů a sil.

 


Naše systémová práce na tvorbě metodických materiálů byla finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí, z výzvy na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje: inovativní programy EVVO.