Česká republika přijala Národní akční plán pro byznys a lidská práva

NaZemi se podílelo na vytvoření Národního akčního plánu pro implementaci Obecných principů OSN pro byznys a lidská práva. Strategický plán byl v České republice schválen vládou 23. října letošního roku a řeší období od roku 2017 do roku 2022. Klade si za cíl zlepšit ochranu lidských práv v souvislosti s podnikatelskou činností. Ačkoliv se nám řadu věcí do plánu nepodařilo prosadit, považujeme jeho přijetí za pozitivní. Měl by být prostředkem, který pomůže všem relevantním aktérům k důslednému naplňování lidských práv. Měl by dále vést k posílení diskuze k tématu a také průběžně reagovat na aktuální vývoj v ČR i ve světě.

Přestože většina států ratifikovala mezinárodní lidskoprávní úmluvy a dohlíží na jejich uplatňování, k porušování lidských práv v souvislosti s podnikatelskou činností dochází stále. Připomeňme si například rozsáhlé úniky ropy společnosti Shell v deltě řeky Niger, průmyslovou katastrofu v Bhópálu nebo zřícení oděvní továrny Rana Plaza. Otázka ochrany lidských práv je v tomto kontextu tedy stále aktuální.

V České republice jsou lidská práva zakotvena v Listině základních práv a svobod i v mnoha mezinárodních úmluvách (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských sociálních a kulturních právech i úmluvách Mezinárodní organizace práce), jež jsou součástí právního řádu. Otázka byznysu a lidských práv však u nás nebyla dosud systematicky řešena. Akční plán tedy shrnuje dosavadní stav, hledá nové cesty a dává doporučení. Věnuje se například oblastem jako jsou trestní odpovědnost právnických osob v oblasti lidských práv, porušování pracovně právních vztahů, ochrana klientů sociálních služeb, obchod s vojenským materiálem, dodavatelské řetězce a konfliktní minerály či zohledňování etických standardů při vypisování veřejných zakázek. Blíže se s akčním plánem můžete seznámit zde.

Národní akční plán vychází z Obecných principů OSN (UN Guiding Principles for Business and Human Rights), které byly schváleny rezolucí Rady OSN již v červnu roku 2011. Ty jsou tvořeny 31 principy rozdělenými do tří pilířů. První pilíř deklaruje povinnost státu chránit lidská práva. Druhý pilíř deklaruje odpovědnost podnikatelů respektovat lidská práva. Třetí pilíř deklaruje společný závazek států i podniků vytvořit prostředky nápravy tam, kde již byla lidská práva poškozena. Obecné principy OSN ani Národní akční plán si nekladou za cíl vytvořit nový regulatorní systém, ale spíše identifikovat nedostatky a zlepšit stav regulace, která již existuje.

Na přípravě Národního akčního plánu se podílela pracovní skupina složená ze zástupců ministerských resortů (MPO, MŽP, MPSV, MZV, MSp), neziskového sektoru (včetně NaZemi), zaměstnavatelských a zaměstnaneckých svazů a samotných firem. Následně byl schválen vládou.

Líbí se vám, co děláme? Podpořte naši činnost!: Chci podpořit