Globální (rozvojové) vzdělávání

Globální rozvojové vzděávání (GRV) je celoživotní vzdělávací proces, který pomáhá lidem orientovat se v globalizovaném světě, rozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svou roli a vliv v něm. Vede k porozumění sobě a svým vztahům s ostatními lidmi a místy. Svým přístupem k výuce rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů.

Využívaný participativní přístup klade důraz na aktivitu a iniciativu samotných žáků. Učitel je průvodcem v procesu učení, podporuje studenty v hledání vlastních odpovědí. Čerpá ze žitkové pedagogiky a pedagogického konstruktivismu. Vedle rozvoje dovedností a znalostí usiluje GRV o formování hodnot a postojů zahrnujících sebeuvědomění, respekt k rozdílnosti, environmentální a sociální zodpovědnost, solidaritu, víru ve změnu a aktivní zapojení.

GRV směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Nabízíme

Semináře, vzdělávací programy, metodiky, výstavy, …

Naše témata

Od svého vzniku se věnujeme globálním tématům, zkoumáme je, vzděláváme o nich, děláme osvětu.

>> vzdelavani@nazemi.cz

 


GRV v Česku

Globální rozvojové vzdělávání se v českých školách uplatňuje zejména v rámci průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchově a Multikulturní výchově definovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v Rámcových vzdělávacích programech. Velkou zásluhu na tom, že globální a rozvojová témata začala po roce 2000 pronikat do českých škol měly především nevládní organizace. Ty na základě svých zahraničních zkušeností připravují programy a materiály vhodné pro použití ve výuce. K rozvoji GRV přispěla také centra ekologické výchovy, která se nechala inspirovat příbuzným konceptem globální výchovy známým především z publikací Grahama Pika a Davida Selbyho z 80. let 20. století.

V roce 2011 byla ve spolupráci ministerstev (MZV, MŠMT a MŽP) a zástupců akademického a neziskového sektoru vytvořena Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011–2015, která otvírá cestu GRV na pedagogické fakulty.

Historie GRV ve světě

Původní koncept rozvojového vzdělávání vycházel z úvahy, že by občané měli rozumět tomu, proč stát či nevládní organizace z veřejných prostředků podporují projekty v rozvojových zemích. Rozvojové vzdělávání klade důraz především na témata spravedlnosti a vztahů mezi bohatými a chudšími státy světa.

V reakci na aktuální globální problémy se v 70. letech 20. století začaly objevovat další tematicky zaměřené druhy výchov, např. multikulturní výchova, výchova k míru, environmentální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji. Tyto tematické výchovy reagovaly na bezprostřední historickou realitu a daný kontext. Například v anglosaském světě se můžeme od 80. let setkávat s výchovou k míru odpovídající na realitu studené války, zatímco u nás je koncept řešení konfliktů pojímán v rámci osobnostně sociální výchovy.

V současnosti dochází k formulování společných aspektů těchto výchov: práci s hodnotami a postoji, rozvíjení kritického myšlení a dovedností, které vedou k aktivnímu přístupu k řešení problémů. Proto také někteří začali používat název globální vzdělávání (global
learning) spíše než více tematicky definované rozvojové vzdělávání (development education).

Mýty o GRV

 • Globální rozvojové vzdělávání učí o cizích zemích a lidech.
  • Tato výchova učí také o cizích zemích a lidech, ale vždy v souvislosti s našimi životy.
  • Způsob a okolnosti života jinde slouží jako inspirace, poučení. Tyto paralely umožňují pojmenovat i jevy v našem bezprostředním okolí.
 • Globální témata jsou nám příliš vzdálená.
  • Globální témata se nás týkají. Globální procesy se často projevují i v místě, kde žijeme. V GRV se studenti učí vidět, jak se globální problémy projevují v konkrétní lokalitě a opačně, jak naše činnost ovlivňuje životy lidí na druhé straně světa.
 • Na globální rozvojové vzdělávání není ve výuce čas.
  • GRV je příležitostí k rozvoji klíčových dovedností a kompetencí člověka žijícího v globalizovaném světě.
  • Svým tematickým zaměřením, ale především svými principy pomáhá naplňovat průřezová témata definovaná MŠMT. Globální souvislosti se mohou objevit ve většině předmětů.
 • GRV je jen pro starší žáky.
  • Postoje a hodnoty jako jsou solidarita, spravedlnost, respekt k odlišnosti, sebedůvěra nebo vědomí vlastního vlivu dobře vnímají už děti v mateřské škole či na prvním stupni základní školy. Učitelé se mohou zaměřit na rozvoj vnímání rozmanitosti a propojenosti  světa, pracovat se stereotypy a pomáhat předcházet předsudkům, rozvíjet dovednost kritického myšlení, vést ke spolupráci a řešení konfliktů.
 • V rámci globálního rozvojového vzdělávání jezdí čeští učitelé učit a stavět školy v Africe.
  • GRV probíhá na školách v České republice. Stavě škol je rozvojový projekt, ne rozvojové vzdělávání.

 


Sítě, partnerství, spolupráce