Global Storylines: hledáme školy do projektu

Nabízíme možnost zapojení vaší školy do projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je zaměřen na ověření metodického přístupu Global Storylines. V tomto přístupu jsou děti 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Děti si vytvářejí prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.

Nabízíme Vám intenzivní zapojení do projektu po dobu jednoho školního roku, od září 2017 do června 2018, během kterého se Vaše škola zapojí do akčního výzkumu projektu CIVIS. Vaše zapojení bude spočívat v zavedení metodického přístupu Global Storylines a vyhodnocování jeho účinnosti, a to vše za pomoci odborníků a odbornic z neziskového sektoru a akademické sféry. K zapojení se do projektu je nutná spolupráce dvou až čtyř pedagogických pracovníků z 1. stupně ZŠ.

NaZemi realizuje projekt společně s hlavním realizátorem projektu Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání a dalšími zapojenými organizacemi: Tereza, SEVER, Varianty (Člověk v tísni), Masarykova Univerzita a Univerzita Hradec Králové. Účast v tomto projektu škole nebrání účastnit se jiných projektů v této výzvě a v jiných výzvách OP VVV, avšak škola nemůže být zapojena v rámci této výzvy do stejného specifického cíle (SC 2) v jiném projektu.

Projekt CIVIS byl podpořen v rámci výzvy OP VVV pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3, specifický cíl 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Více o Global Storylines a zkušenostech ze škol se dočtete zde.

V případě zájmu či dotazů kontaktuje Kristýnu Hrubanovou na kristyna.hrubanova@nazemi.cz nebo telefonicky na 777 110 434. 

Více o projektu CIVIS naleznete zde.