Konflikt jako příležitost k učení

Vzdělávací program pro pedagogy a pedagožky

Metodika ke stažení

Tento vzdělávací program podrobně zpracovává téma konfliktů a nabízí ucelenou metodiku pro cílovou skupinu vzdělavatelů. První část zkoumá, jak se na konflikty díváme a jak se stavíme ke svým osobním konfliktům. Pracuje s potřebami, mapou hodnot, lektorskými rolemi a tématem zasahování do konfliktů z pozice třetí strany. Druhá část propojuje globální konflikty s obecnějšími tématy uplatnitelnými v každodenním životě mladých lidí. Zaměřuje se na restorativní spravedlnost, vytváření kultury řešení konfliktů a představuje případové studie ze světa. Mezi oběma bloky je zařazena příprava ve formě práce s texty o mezinárodních konfliktech.

Program je primárně určen pro pedagogy a pedagožky 2. stupně základních škol a středních škol, sekundárně pro pedagogy vysokých a vyšších odborných škol, mateřských škol, lektory a lektorky neformálního vzdělávání (zájmové kroužky, skautské oddíly apod.).

Objednat program

 


Časová dotace

  • 16 vyučovacích hodin
  • + 120 minut nepovinné domácí přípravy (rozšíření)
  • Program je určen pro realizaci prezenční formou. Je strukturován na bloky – obsahuje dva povinné bloky a jeden rozšiřující distanční blok. Bloky na sebe navazují v uvedeném pořadí. Pro komplexní pokrytí vzdělávacích cílů a pro možné zařazení průběžných evokačních a reflektivních aktivit doporučujeme realizovat všechny programové bloky. Jednotlivé bloky je ovšem možné realizovat i samostatně, měnit jejich pořadí a doplňovat je jinými aktivitami, ať už vlastními, nebo či z jiných programů.

Program

  • Je vhodný pro skupinu 10 až 15 účastníků a účastnic, přičemž některé aktivity je nutné přizpůsobit aktuálnímu počtu dle zkušenosti (časová dotace, počet skupin apod.).
  • Lze jej pojmout jako dvoudenní intenzivní program nebo blokovou výuku.
  • Je vhodné realizovat jej ve třídě či jiné místnosti obdobné velikosti a za využití standardního materiálního zabezpečení (dataprojektor, repro, flipchart, tisk atd.).
  • Je interaktivní – využívá metody aktivního učení (diskuze, simulační hry, skupinová práce, buzz groups, brainstorming, volné psaní, pantomimicko-pohybové a verbálně-zvukové metody, improvizace), metody programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a zážitkové pedagogiky apod.

Programový blok obsahuje

  • Handout: materiál k zápisu osobních poznámek a reflektivních odpovědí. Obsahuje teoretické texty, které usnadňují zapamatovat si důležité informace. Není tedy potřeba dělat si v průběhu programu vlastní zápisky. Handout je třeba vytisknout pro všechny zúčastněné.
  • Metodiku: text určený pro lektora/lektorku. Jedná se o podrobné rozpracování celého programového bloku. Metodika obsahuje popis jednotlivých aktivit, metodické a tematické podklady, tipy na další práci.
  • Přílohy: materiály potřebné k realizaci programu. Přílohy je třeba vytisknout v doporučeném počtu (uvedeno v metodice). Některé přílohy jsou multimediální a je třeba je promítat na dataprojektoru.