Metodiky: Konflikt jako příležitost k učení

S radostí vypouštíme do světa soubor 15 metodik, které umožní vyučujícím zkoumat s třídami různé oblasti konfliktů od osobních, přes společenské a ozbrojené. Kromě porozumění konfliktům přináší metodiky možnost trénovat dovednosti pro konstruktivní nakládání s konflikty a vytváření kultury míru.  Každý program může být realizován samostatně a nabízí řadu kombinovatelných aktivit, délka programů se pohybuje v rozsahu o 120 do 230 minut. Obsahuje též pracovní listy pro studující. Programy jsou vhodné pro věkovou skupinu od 12 let. 

Metodiky vznikly na základě pilotovaných programů na ZŠ, SŠ a SOŠ a prošly odbornou konzultací. Děkujeme vyučujícím a jejich školám, že umožnili přípravné rozhovory o zkušenostech s konflikty a ověřování programu: Haně Vackové z Gymnázia Olomouc – Hejčín, Radmile Grycové ze SŠ technické a ekonomická Brno, Olomoucká, Janě Ambrožové ze ZŠ Deblín a Pavlovi Kubíčkovi z Biskupského gymnázia v Brně. 

Jako podporu vyučujícím nabídneme seminář pro práci s metodikami a tématem konfliktu.

1. Konflikty kolem nás (12+, 120 minut)

Vzdělávací blok se věnuje základním otázkám týkajícím se konfliktu – co je to konflikt, jak ke konfliktům přistupujeme a proč je důležité se jimi zabývat. Účastníci a účastnice si uvědomí, že jsme zvyklí vnímat konflikt převážně negativním způsobem, a porozumějí konfliktu jako příležitosti pro zlepšení vztahů či situace. Zajímat nás budou konflikty obecně – tedy jak ty, co se dějí nám osobně, tak i konflikty, které se odehrávají ve společnosti či ve světě.

2. Reakce na konflikt (12+, 160 minut)

V tomto vzdělávacím bloku účastníci a účastnice mapují, jaké jsou automatické reakce lidí v konfliktu, jak se projevují slovně i tělesně a jaké to má důsledky pro snižování či zvyšování napětí v dané situaci. Účastníci a účastnice získají inspiraci, jak se v okamžiku konfliktu uvolnit, aby mohli svoje jednání vědomě volit.

3. Porozumění v konfliktu (14+, 180 minut)

V tomto vzdělávacím bloku se účastníci a účastnice učí na modelovém příkladu z prostředí školy porozumět oběma stranám konfliktu. Vymýšlejí možné reakce a rozlišují, zda by reakce přispěla ke zklidnění, či naopak k nárůstu napětí v daném konfliktu. Tyto dovednosti pak aplikují na konflikt z příběhu s cílem navrhnout řešení přijatelné pro zapojené strany. Snaha o porozumění oběma stranám pomáhá rozvíjet otevřenost vůči jiným interpretacím a schopnost odpoutat se od vlastních domněnek jako předpokladu pro konstruktivní jednání v konfliktu.

4. Styly řešení konfliktu (12+, 150 minut)

Vzdělávací blok seznamuje s různými styly řešení konfliktů. Účastníci a účastnice si v návaznosti na vlastní zážitky konfliktů pojmenují, který styl je jim nejbližší a ve kterých by se chtěli zlepšit.

5. Spolupráce a soutěž (14+, 230 minut)

Vzdělávací blok zkoumá strategie chování jednotlivců, skupin i států při soutěžení a spolupráci. Skrze tyto strategie nabízí reflektivní pohled do osobního a společenského života. Hlavní aktivitou programového bloku je simulační hra Vězňovo dilema, která slouží jako podkladový materiál pro vysvětlení pojmů win-win a win-lose.

6. Rozhodování jako hledání nové cesty (12+, 180 minut)

Vzdělávací blok se zaměřuje na skupinové rozhodování a na pojmy kompromis a konsenzus jako na jedny z možných výsledků rozhodovacího procesu. Ve dvou obsažených aktivitách si zúčastnění vyzkoušejí situace se skupinovým rozhodováním a aplikují v nich získané znalosti z první teoretické části programu. Díky novým znalostem a opakované zkušenosti si mohou konsenzuální a kompromisní řešení důkladně osvojit v praxi.

7. Jak zasahovat v konfliktu (15+, 135 minut)

Vzdělávací blok se věnuje situacím, v nichž se lidé okolo nás dostávají do konfliktů. Záměrem bloku je prozkoumat tyto konfliktní situace a nabídnout nástroje, jak je lze analyzovat a prakticky v nich zasahovat jako třetí strana, která se zaměřuje na podporu a deeskalaci napětí. Během bloku si skupina několikrát cvičně vyzkouší neformální mediátorskou roli.

8. Vývoj konfliktu (15+, 180 minut)

Vzdělávací blok zkoumá souvislosti mezi projevy předsudečných postojů či jednání a růstem nevraživosti a nenávisti mezi různými skupinami. Účastníci a účastnice se zabývají otázkou, jak se společnost může posunout od vtipů o odlišnostech až k otevřenému násilí. Na příkladu reálné mediální kauzy porozumějí tomu, jak média mohou přispět k eskalaci společenského konfliktu.

9. Jak se mluví o konfliktech (15+, 160 minut)

Vzdělávací blok se zaměřuje na vliv třetí strany na konflikt. Zkoumá, jaké důsledky má na konflikt mezi lidmi skutečnost, že o něm mluví další lidé. Zabývá se rovněž rolí médií, která ovlivňují společenské konflikty tím, jakým způsobem zprostředkovávají zprávy o dění ve světě. Účastníci a účastnice si uvědomí, že každý pozorovatel přináší pouze jednu perspektivu. Dozvědí se, jaký je rozdíl mezi pozorováním a hodnocením a mezi fakty a názory a co dělá s vyzněním popisované situace jejich směšování.

10. Zprávy o konfliktech (15+, 135 minut)

Vzdělávací blok se zaměřuje na ozbrojené konflikty probíhající ve světě a na zprávy, které k nám o nich přicházejí. Zkoumá koncept zpravodajských hodnot a sleduje, co pro nás při přijímání zpráv určuje závažnost konfliktu. Účastníci a účastnice hledají, jak se jejich vnímání konfliktů následně promítá do jejich jednání.

11. Dynamika konfliktu a aktéři (15+, 135 minut)

Vzdělávací blok se zaměřuje na hlubší zkoumání konfliktu. Zúčastnění si osvojí teorii popisující dynamiku konfliktu (jakými fázemi konflikt prochází) a mapují aktéry (kdo je do konfliktu přímo, či nepřímo zapojen). Osvojenou teorii následně aplikují na příkladu osobního konfliktu i konfliktu globálního – na karibské krizi z 60. let minulého století. Analýza pomáhá rozšířit představu o tom, kdy a jak můžeme v konfliktech na osobní úrovni zasahovat.

12. Africká světová válka (15+, 120 minut)

Program na příkladu konfliktu v Demokratické republice Kongo zkoumá širší souvislosti válečných konfliktů. Zjišťuje, jaké mají dopady na svět a na skupiny lidí, které jsou do nich zapojeny. Účastníci a účastnice během programu pracují s texty a videem. Zabývají se otázkami, k čemu válka slouží a kdo slouží v její prospěch. Jak souvisí náš život s konflikty na jiných kontinentech?

13. Obchod pro mír a stabilitu (15+, 120 minut)

Program se zaměřuje na obchod se zbraněmi, který zásadním způsobem ovlivňuje dynamiku ozbrojených konfliktů. V jeho průběhu účastníci a účastnice srovnávají etické a ekonomické aspekty tohoto odvětví obchodu. Konkrétně se pak věnuje roli České republiky v mezinárodním obchodu se zbraněmi.

14. Řešení konfliktu v Severním Irsku (15+, 120 minut)

Program prozkoumává změny, které bylo třeba udělat pro ukončení třicet let trvajícího krvavého konfliktu v Severním Irsku. Text vychází z knihy Mari Fitzduffové Beyond Violence: Conflict Resolution Process in Northern Ireland. Autorka zkoumá, co přispělo k ukončení konfliktu a jaká řešení umožnila Severnímu Irsku opustit násilí a dojít k dohodě.

15. Jiné pojetí spravedlnosti (15+, 135 minut)

Vzdělávací blok se věnuje zamyšlení nad tím, jakým způsobem jsme zvyklí řešit konflikty, a to mezi sebou i ve společnosti celkově. Seznamuje s obnovujícím (restorativním) pojetím spravedlnosti a řešení sporů jako s přístupem, který se snaží o naplnění potřeb všech zúčastněných a míří k řešení příčin problémů. Účastníci a účastnice se seznámí s aplikací tohoto přístupu na události po rwandské genocidě a v brazilském školství. Budou se zabývat tím, jak ho mohou přenést do praxe i své skupiny.

Metodická podpora k programům

Jako bonus jsme pro vás připravili přehledný popis metod vycházejících z přístupu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Využíváme je v těchto i dalších našich metodikách.

Konflikt jako příležitost k učení – komplet programů.

Všechny programy pohromadě ke stažení i s titulní stranou. Celkem 307 stran.