Tři měsíce po zřícení budov v Bangladéši: smlouva o bezpečnosti se uvádí do praxe

Výkonná rada, která byla zvolena po podpisu závazné smlouvy Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh a která je přímo odpovědná za rozpracování programu, představila 8. června plán zavedení smlouvy do praxe. Smlouvu zatím podepsalo přes 70 převážně evropských oděvních společností, zástupci mezinárodních i národních odborových svazů a představitelé nevládních organizací, které se dlouhodobě zabývají problematikou pracovních podmínek v zemích globálního Jihu. Cílem smlouvy je výrazné zlepšení pracovních podmínek v bangladéšském oděvním průmyslu. Většina amerických společností smlouvu odmítla podepsat.

Signatáři smlouvy zvolili do rady tři představitele z odborových organizací (IndustriAll Global Union, UNI Global Union a Bangladesh Council of Trade Unions) a tři zástupce oděvních společností (Inditex, N.Brown Group a PVH Cor). Mezinárodní organizace práce (ILO) jmenovala předsedu rady. Rada by se měla na konci července setkat v Bangladéši s místními stakeholdery a prodiskutovat s nimi implementaci programu a navrhnout možnosti spolupráce v rámci tzv. National Action Plan.

Důležitou roli bude také hrát poradní sbor v čele se zástupcem ILO. Ten bude složen z představitelů bangladéšské vlády, dodavatelů, oděvních společností, místních odborů a nevládních organizací a měl by zaručit efektivní spolupráci s místními stakeholdery.

Do 15. července by měla být shromážděna relevantní data týkající se dodavatelských továren. Součástí by měla být i základní zpráva o stavu budov. Následně se očekává zveřejnění seznamu všech dodavatelských továren, na které se smlouva vztahuje.

Signatáři smlouvy oznámili, že současnou prioritou je bezprostřední omezení nejzávažnějších rizik, kterým čelí pracující v oděvních továrnách. Prvotní inspekce továren, na které se smlouva vztahuje, by měly být dokončeny během následujících devíti měsíců. Zároveň budou naplánovány renovace a nezbytné opravy všech objektů, které představují nejzávažnější rizika. Konkrétně půjde o nevyhovující infrastrukturu související s případnou havarijní situací v továrnách (například možnosti evakuace, nouzové východy, způsob protipožárního školení apod.) a dále pak zásadní závady, které by mohly vést k částečnému či celkovému konstrukčnímu zhroucení továrních budov.

Jyrki Raina, generální tajemník odborů IndustrialALL se k prioritám vyjádřil následovně: „Náš úkol je jednoznačný. Zajistit bezpečnost všech pracujících v bangladéšském oděvním průmyslu. Aktivní účast pracujících v celém procesu je jedinou možností úspěchu zavedení celého bezpečnostního programu.“

V období finalizace detailů celého programu a vytváření efektivní inspekční instituce budou platit dočasná havarijní pravidla, která by měla zajistit okamžitá řešení v případě bezprostředního ohrožení života pracujících v jakékoliv továrně. Tato potenciální nebezpečí mohou být nahlášena jak samotnými pracujícími, tak i inspektory na základě samotných kontrol.

Všichni signatáři smlouvy, kterých se dodávky z dané továrny týkají, budou na nevyhovující stav upozorněni a vlastník továrny bude vyzván, aby zastavil výrobu až do důkladné inspekce a odstranění případných rizik. V součinnosti s místními odbory budou všichni pracující informováni o možném riziku a jejich právu odmítnout práci v nebezpečné tovární budově. Zároveň bude majitelem továrny představen realizační plán úprav, který zamezí jakémukoliv nebezpečí v budoucnosti. Pracující neztratí nárok na mzdu ani v době, kdy bude továrna uzavřena.

Andy York, manažer etického obchodování ve společnosti N Brown Group k těmto opatřením dodává: „Všichni signatáři se shodli na tom, že podstatná je důvěryhodnost celého programu. Jedině opravdové závazky a společné úsilí všech zúčastněných stran může nabídnout dlouhodobou udržitelnost oděvního průmyslu v Bangladéši.“  

Další informace:
New York Times – Clothiers Act to Inspect Bangladeshi Factories
Reuters – Retailers plan Bangladesh factory inspections under safety pact
Clean Clothes Campaign – In Short: The Bangladesh Safety Accord
Clean Clothes Campaign – Histoty Bangladesh Safety Accord