Etický kodex

„Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách. Zaměřujeme se na propojení našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivujeme jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost.“

Proč vznikl tento kodex?

Cítíme potřebu sepsat a zveřejnit etické principy, kterými se  v naší práci řídíme, informovat o naší činnosti transparentně a možná i být inspirací pro další organizace a jednotlivce.

Tento kodex stanovuje základní pravidla, kterými se organizace řídí při získávání a přijímání všech druhů podpory a při svém fungování.

Pro koho kodex platí?

Etický kodex je součástí interního fungování NaZemi a respektují ho všichni zaměstnanci a zaměstnankyně, dobrovolníci a dobrovolnice spolku. Dbají při své činnosti na profesionalitu a odbornost i budování dobrého jména NaZemi a posilují tak důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími subjekty.

V případě pochybení nebo podezření na pochybení v souvislosti s dodržováním kodexu se kdokoliv může obrátit na Kontrolní komisi spolku NaZemi.

Zásady pro naše institucionální a firemní financování

Každé partnerství se posuzuje individuálně, zohledňují se přitom níže uvedená pravidla.

Trváme na zachování naší nezávislosti a snažíme se vyvarovat střetu zájmů na všech úrovních. Dbáme na to, aby náš vztah s donorem nijak neomezoval naši činnost nebo kritický postoj k tématům, kterými se zabýváme.

Vybíráme si takové partnery, kteří respektují sociální a environmentální etické principy.

V zájmu transparentnosti zveřejňujeme informace o činnosti NaZemi, zaměstnancích a zaměstnankyních organizace, projektech a způsobu financování ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na webu www.nazemi.cz. Využíváme transparentní účty, takže se kdokoli může podívat, z jakých zdrojů jsme financováni.

Jakými pravidly se řídíme?

Nepřijímáme dary, které by snižovaly naši nezávislost a nestrannost nebo ovlivňovaly podobu a obsah našich aktivit.

Nepřijímáme finanční ani věcné dary od donorů, kteří prokazatelně porušují lidská práva a jednají v rozporu s naším posláním. Ustanovení se vztahuje i na subjekty, které jsou s potenciálním donorem v přímém vztahu (například nadace přijímající peníze od neeticky podnikajících firem).

Odmítáme podporu firem, které veřejně kritizujeme. Zároveň odmítáme podporu firem, jež jsou přímými konkurenty firem, které kritizujeme.

V případě dárcovství a/nebo sponzorství ze strany komerčních subjektů musí být adekvátně zajištěno, že v rámci poskytování protislužby nedojde ke zneužití dobrého jména NaZemi.

Nepřijímáme finanční podporu od politických stran a hnutí.

Jak o financování rozhodujeme?

O přijatelnosti konkrétního partnerství, daru nebo dotace rozhodují zaměstnanci a zaměstnankyně konsenzem.

I partner má svá práva

Součástí partnerství jsou práva, která našemu partnerovi garantují samozřejmý nárok na:

  • informace o práci a poslání organizace;
  • informace, jak NaZemi prostředky využívá;
  • záruku, že NaZemi získané prostředky využije k účelu, ke kterému byly poskytnuty;
  • potvrzení, že dar byl přijat (na vyžádání);
  • ocenění (poděkování);
  • vědomí, že s osobními a dalšími údaji dárce se nakládá diskrétně a že jsou spolehlivě zabezpečeny;
  • profesionální vztah s lidmi zastupujícími NaZemi;
  • informace o osobách zastupujících NaZemi.

Musí být zajištěna transparentnost partnerství. NaZemi poskytne na vyžádání informace o finančním objemu, účelu daru, případně druhu protislužby. Informace o dárcovství a/nebo sponzorství ze strany komerčních subjektů zveřejňujeme také na internetových stránkách NaZemi.

Zásady pro naše fungování

Zajímá nás nejen etický přístup k fundraisingu, ale i celkovému fungování organizace. Při informování o naší činnosti se řídíme Zásadami textové a obrazové dokumentace. Dbáme rovněž
na genderovou korektnost námi vydávaných textů, materiálů či publikací.

Věříme, že i každodenní provoz naší organizace má sociální a environmentální dopady a snažíme se ty negativní zmírňovat a ty pozitivní posilovat. Chceme být dobrým příkladem i pro
své okolí.

Jak hospodaříme?

Nakupujeme jenom to, co opravdu potřebujeme. Omezujeme věci na jedno použití, funkční věci využíváme, i když jsou starší, nebo se snažíme opravit a recyklovat ty nefunkční. Dražší a méně často využívané věci sdílíme s jinými organizacemi či si je půjčujeme.

Upřednostňujeme nákup výrobků odpovědné spotřeby – certifikované výrobky zaručující dodržování sociálních a environmentálních standardů – a to jak v oblasti běžného chodu organizace (drogerie, úklidové prostředky, papír, apod.), tak u propagačních předmětů (trička, tištěné materiály). Upřednostňujeme lokální a certifikovanou výrobu a menší prodejce, tedy ne super – a hypermarkety.

Upřednostňujeme nákup služeb s přidanou hodnotou (sociální podniky, alternativní zdroje energie, apod.).

Příklady konkrétních kroků, které děláme

Při pořizování propagačních triček hledáme nejvyšší dostupný standard certifikace o prokazatelné společenské odpovědnosti výrobce. Nakupujeme trička vyrobená členy Fair Wear Foundation, protože nám záleží na pracovních podmínkách v továrnách. Zároveň preferujeme výrobky z biobavlny a ekologický potisk.

Při výběru kancelářské elektroniky se orientujeme podle testů spotřebitelských a neziskových organizací zaměřených na sociální a environmentální dopady výrobku a upřednostňujeme energeticky úsporné výrobky. Zohledňujeme i jejich životnost. Starší spotřebiče se snažíme namísto vyhození vylepšit výměnou zastaralých nebo nefunkčních částí.

Při tisku používáme recyklovaný nebo FSC certifikovaný papír.

Občerstvení na našich akcích a v prostorách Centra Syřiště preferujeme lokální a bio. U potravin, které se u nás nepěstují (káva, kakao, čaj), pak využíváme fairtradové výrobky. Nekupujeme vodu v PET lahvích.

Preferujeme dopravu veřejnou hromadnou dopravou i pro pracovní cesty. V případě, že potřebujeme využít auto, využíváme carsharing. Naše Fair Café po Brně rozvážíme na kole.

Předcházíme vzniku odpadů, recyklujeme a kompostujeme v našem vermikompostéru.

Se spřátelenými organizacemi a jednotlivci si půjčujeme nářadí, projektor, fotoaparát, megafon, židle nebo třeba skartovačku místo toho, abychom si tyto málo využívané věci pořizovali nové.

A hlavně

Snažíme se o další šíření těchto zásad podporujících udržitelnou spotřebu a nakupování mezi jednotlivci, úřady, neziskovými organizacemi i firmami.

Etický kodex (PDF 170 KB)