Kurz Kritické myšlení a globální témata 2016/2017

Nejen pedagogům a pedagožkám nabízíme možnost účastnit se kurzu Kritické myšlení a globální témata. V kurzu zkoumáme původ postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjíme dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Podporujeme pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku, která tyto dovednosti rozvíjí, jak učit smysluplně tak, aby to bavilo všechny účastníky procesu.

„Kurz přinesl otřes. Podrobil jsem pak revizi vlastní slepotu a určitou pohodlnost při používání a recyklování hotových
pravd. Zároveň jsem novýma očima nahlédl i vzdělávací systém jako celek, hodiny kolegů i své zážitky a vzpomínky ze
školních škamen. Kurz mi také poskytl zdroje a inspiraci, umožňující přemostit propast vzniklou kritickým zemětřesením.“
Jan Trávníček, účastník kurzu 2013/2014

Přínosy kurzu podle účastníků:

 • logický strukturovaný systém výuky, která jde odněkud někam,
 • schopnost přemýšlet nad dlouhodobým směřováním studentů, vidět dál, než je následující hodina/týden/měsíc,
 • kladení otázek, kterými lze směřovat sebe i druhé k nalezení vlastních cest i k řešení osobních problémů,
 • posun od intuitivního k vědomému strukturování procesů učení, pochopení smyslu doposud používaných postupů,
 • zkušenosti ostatních účastníků, jejich lekce, zpětná vazba,
 • důraz na cíl a smysl výuky,
 • osobní rozvoj, reflexe průběhu a dopadu svých hodin.

Anotace: Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. rozvoj, obchod, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost apod.). Kurz nabízí pedagogům, lektorům a studentům doktorandského studia různých oborů inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení žáků a studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Kurz je akreditován MŠMT.

Pro koho: pedagogové a pedagožky ZŠ, SŠ, gymnázií, VOŠ, lektoři a lektorky vzdělávacích programů, studenti a studentky doktorských
programů/pedagogických fakult.

Časová dotace: 64 hodin + 20 hodin individuální práce: četba textů, praktické úkoly, plánování a vyzkoušení vlastních lekcí.

Cíle kurzu

Účastníci po skončení kurzu:

 • Budou plánovat výuku tak, aby respektovala přirozené procesy učení. Pro plánování budou využívat třífázový model učení evokace – uvědomění si významu informací – reflexe.
 • Budou využívat ve své práci přibližně 30 metod aktivního učení, včetně metod pro rozvíjení čtenářství ve všech předmětech, metod pro efektivní získávání a zpracování informací, a metod pro rozvíjení klíčových kompetencí. Metody budou účastníci využívat systematicky.
 • Budou plánovat zadání a klást otázky, které vedou k rozvíjení myšlenkových operací vyššího řádu.
 • Budou umět poskytovat žákům a studentům popisnou zpětnou vazbu k jejich pokroku v rozvíjení dovedností (složek klíčových kompetencí).
 • Budou umět zformulovat „důkazy o učení“, kritéria a indikátory očekávaného výkonu žáků a studentů.
 • Budou umět využívat metody aktivního učení k integraci globální dimenze do své výuky a dokáží pro ně najít příležitosti.

Orientační obsah kurzu:

 • Třífázový model učení; přístup pedagogického konstruktivismu; Brookfieldův model kritického myšlení.
 • Metody práce (nejen) s textem ve všech předmětech: poslední slovo patří mně, I.N.S.E.R.T., učíme se navzájem, čtení s otázkami, podvojný deník, trojitý zápisník, řízené čtení, čtení s předvídáním, skládankové čtení atd.
 • Další metody aktivního učení: brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, diamant, kmeny a kořeny, volné psaní, kostka, T – graf, Vennovy diagramy, třífázový rozhovor, atd.
 • Složitější kooperativní strategie: skládankové učení – expertní skupiny, domovské skupiny, diskusní pavučina, debata atd.
 • Bloomova taxonomie otázek a kognitivních cílů.
 • Zpětná vazba jako nástroj hodnocení.
 • Práce s cíli učení a výuky, plánování lekcí mířících na dosažení cílů v oblasti naučné i v oblasti sociálních dovedností (tzv. klíčové kompetence).

Termíny konání: 8 celodenních setkání vždy jednou v měsíci (středa 12. 10., úterý 15. 11., pondělí 12. 12. – další termíny budou stanoveny společně na začátku kurzu)

Místo konání: NaZemi – Centrum Syřiště, Brno, Kounicova 42.

Cena: 5 600 Kč (včetně DPH; zahrnuje lektorné, příručky KM, modelové lekce, občerstvení)

Kontakt a přihlášky: vzdelavani@nazemi.cz, tel. 777 110 434

 

Lektorky kurzu

Eva Malířová
Od roku 2006 pracuji v neziskové organizaci NaZemi, kde hledám způsoby, jak by šlo ze školy udělat místo k učení se pro život v propojeném, komplexním a nejistém světě. Od roku 2010 vedu roční kurzy „Kritické myšlení a globální témata” pro pedagogy. Vytvářela jsem a editovala několik sbírek interaktivních programů pro výuku s globálním rozměrem (PodObal 2011, Svět do všech předmětů 2009, cyklus metodik Svět v nákupním košíku). Zajímá mne hledání způsobů a procesů, jak se lidé mohou od sebe učit a spolu přicházet na nápady na zlepšování světa kolem a realizovat je, proto se poslední dobou věnuji podpoře participativních skupinových procesů jako facilitátorka i jako lektorka. Od jara 2013 pronikám do týmového a individuálního koučování podle programu „Results Coaching System“ a mediace podle přístupu nenásilné komunikace.

Kristýna Hrubanová
Po absolvování Pedagogické fakulty UP v Olomouci jsem se věnovala výuce angličtiny na jazykové škole, gymnáziu i vysoké škole. Od roku 2007 spolupracuji s organizací NaZemi, kde jsem spoluvytvářela vzdělávací materiál pro učitele angličtiny „Global Issues in English Language Teaching“, metodiku projektu partnerství škol La Ngonpo, příručky globálního rozvojového vzdělávání „PodObal“ a „Buzola“. V roce 2010 jsem absolvovala kurz „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“ (80hod) pod vedením Hany Košťálové. Věnuji se lektorování seminářů pro pedagogy zaměřené na metodiku a témata globálního rozvojového vzdělávání, od roku 2012 lektoruji kurzy „Kritické myšlení a globální témata“. V roce 2014 jsem absolvovala „Základní kurz mentorských dovedností“, podílela se na vzdělávacím projektu pro knihovníky BiblioEduca. V současnosti se zajímám o principy a praxi svobodného a demokratického vzdělávání, o aktuálních tématech bloguji na EDUin.cz.