Jak hodnotit jinak než známkami? A proč vlastně?

Následující tři roky se budeme intenzivně věnovat formativnímu hodnocení, tedy velmi zjednodušeně tomu, jak hodnotit jinak než pouze známkováním. Díky právě začínajícímu projektu realizovanému společně s organizací Lipka budeme spolupracovat s pedagogy a pedagožkami ze čtyř škol z Jihomoravského kraje a v zavádění formativního hodnocení je podporovat.

Hodnocení je velkým vzdělávacím tématem a určitě jej nelze redukovat jen na otázku zda známkovat nebo neznámkovat. Známka je ale to, co si s hodnocením v rámci školního prostředí nejvíce spojujeme. Většina dětí a mladých lidí si z českých škol odnáší hodnocení na škále jedna až pět a známky jsou hlavním nástrojem hodnocení, ve kterém se orientují učitelé, děti i rodiče. Známky jsou jasným ukazatelem o studijním (ne)úspěchu, k rozvoji osobnosti a posunu dětí toho ale moc neřeknou. Proto má smysl se ptát, co, jak a proč chceme vlastně hodnotit a poté pro to hledat vhodné nástroje. Cílem formativního hodnocení je poskytovat průběžnou zpětnou vazbu, pomáhat rozvoji každého dítěte v jeho vlastním posunu (vlastním tempem a vlastní cestou) a tím ovlivňovat nejen kvalitu vzdělávacího procesu, ale také vztahy a celkové klima školy.

Proto máme radost, že se tématu budeme intenzivně věnovat, protože téma hodnocení a změnu v přístupu k hodnocení považujeme za zásadní a mocný nástroj pro zkvalitnění vzdělávacího procesu a nutnou změnu vztahů, kterou bychom si přáli vidět zejména ve školním prostředí.

Celkově bude zapojeno 20 pedagogů z osmi základních škol Jihomoravského a Olomouckého kraje. V rámci projektu budou vytvořeny dvě tzv. formativní skupiny složené se zapojených pedagogů, jedna v Jihomoravském kraji pod vedením NaZemi a jedna v Olomouckém pod vedením Lipky. Ty se budou pravidelně scházet, otázky hodnocení diskutovat a poskytovat si vzájemnou podporu. Každá zapojená škola pak bude mít svého metodického konzultanta, který jim bude poskytovat přímou individuální podporu. V průběhu tří let také proběhnou čtyři společné konference za účasti všech zapojených aktérů, dále budou vytvářeny materiály, které umožní přenesení nabytých zkušeností na další pedagogy a pedagožky i  další školy. Průběh a výstupy projektu budou průběžně sdíleny také s Českou školní inspekcí. Odbornou garantkou projektu je doc. Mgr. Jana Kratochvílová, PhD. z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Cílem projektu je také ověřit sadu kritérií vývojového kontinua rozvíjejícího kompetenci k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem. Vývojové kontinuum je nástroj, který má pedagogům a pedagožkám pomoci právě v plánování a hodnocení výuky, jež bude založeno na formativním přístupu a je právě dokončováno v rámci projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence.

Pokud vás téma zajímá a chcete vědět více, ozvěte se Kristýně Hrubanové na kristyna.hrubanova@nazemi.cz.

PROJEKT V KOSTCE

Projekt Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení probíhá od ledna 2019 do prosince 2021. Zaměřuje se na přímou podporu pedagogů v oblasti formativního hodnocení ve školní praxi. Využívá přitom vývojové kontinuum pro rozvoj odpovědného chování vůči přírodě a lidem. Jeho realizátorem je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. NaZemi je partnerem projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a má registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008248.