Public summit – setkání mladých v rámci projektu DEAL with it!

13. – 15. 10. 2022, Kaprálův mlýn u Brna

V říjnu organizujeme závěrečné setkání mladých lidí z Rakouska, Německa, Maďarska a České republiky, kteří se účastní evropského projektu DEAL with it!, v rámci kterého mají příležitost diskutovat pro ně aktuální témata spojená s výzvami, kterým v současnosti jako společnost čelíme, spojená především s klimatickou krizí.

Hlavní den setkání bude v pátek 14.10., kdy proběhne představení Deklarace, na které mladí lidé v průběhu projektu pracovali. Ta je jakýmsi apelem mladých na evropské politické představitele v kontextu tvorby evropských klimatických politik. Dopoledne bude Deklarace studenty představena a předána zástupcům politiků. V odpoledním programu bude prostor v rámci Open space diskutovat dílčí témata z Deklarace mezi zúčastněnými. 

Celým dnem bude provázet zkušená facilitátorka Radoslava Krylová (NESEHNUTÍ, NaZemi), která se zaměřuje především na facilitaci vzdělávacích a participativních setkání.

Páteční program je otevřen i veřejnosti z řad studentů, vzdělavatelů, aktivistů, místních politiků apod. Jste srdečně zváni. V případě zájmu o další informace a účast na akci se ozvěte Anně Hubáčkové (anna.hubackova@nazemi.cz).

Deal with it! Public Summit Programme official

Akce se koná pod záštitou Českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Projekt DEAL with it! realizujeme společně s dalšími evropskými organizacemi z Rakouska (ÖFSE), Německa (EPiZ) a Maďarska (Artemisszió). Projekt je kofinancován z programu Europe for Citizens Evropské unie.


English version:

October (13-15/10 2022), Kapraluv mlyn near Brno

In October, we organize a final meeting of youth from Austria, Germany, Hungary and the Czech Republic who are participating in the European project DEAL with it!  they have an opportunity to disccuss the crucial topics connected to the crisis which we are currently facing as a society, mainly linked to the climate crisis.

The main day of the meeting will be on Friday, October 14, when the Declaration, which the young people worked on during the project, will be presented to European political representatives in the context of European climate policies. In the morning, the Declaration will be presented and handed over to the political representatives. In the afternoon program, the Open space discussions will take place and all the participants will have an opportunity to discuss the topics from the Declaration in more detail.

The whole day will be facilitated by experienced facilitator Radoslava Krylová (NESEHNUTÍ, NaZemi). She focuses mainly on facilitation of educational and participatory events and meetings.

Friday programme is also open to the public to join, including students, educators, activists, local politicians, etc. If you are interested in further information and participation in the event, please contact Anna Hubáčková (anna.hubackova@nazemi.cz).

Deal with it! Public Summit Programme official

The event takes place under the auspices of the Czech Presidency of the Council of the European Union.

Project DEAL with it! we implement together with other European organizations from Austria (ÖFSE), Germany (EPiZ) and Hungary (Artemisszió). The project is co-financed by the Europe for Citizens programme of the European Union.